.......................ΜάΑύγουστος 2018... ..........................Σελίδες προβληματισμού πολιτών της Ανατολικής Αττικής............................

..."Σκέφτομαι πως αυτά τα τρία συστατικά πρέπει νά 'χει η ζωή: το μεγάλο, το ωραίο και το συγκλονιστικό. Το μεγάλο είναι να βρίσκεσαι μέσα στην πάλη για μια καλύτερη ζωή. Όποιος δεν το κάνει αυτό, σέρνεται πίσω απ' τη ζωή. Το ωραίο είναι κάθε τι που στολίζει τη ζωή. Η μουσική, τα λουλούδια, η ποίηση. Το συγκλονιστικό είναι η αγάπη... Νίκος Μπελογιάννης

................Ανατροπή του καπιταλισμού και όχι διαχείριση...

"η χώρα δεν έχει ανάγκη από μια συμφωνία γενικά. έχει ανάγκη από μια έξοδο από τα αδιέξοδα των μνημονίων, από μια σύνθετη πολιτική διεξόδου και αναγέννησης σε όλους τους τομείς, παραγωγικής και πνευματικής – κοινωνικής, εθνικής ανασυγκρότησης, που δεν μπορεί να γίνει μέσα από τα νεοφιλελεύθερα δόγματα και τους όρκους πίστης στις συνθήκες της ε.ε., χωρίς έναν σταθερό προσανατολισμό για μια νέα θέση της χώρας στον γεωπολιτικό άξονα. [ο δρόμος της αριστεράς]

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ & ΑΝΥΠΑΚΟΗ στον νεοφιλελευθερισμό

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ & ΑΝΥΠΑΚΟΗ στον νεοφιλελευθερισμό
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ & ΑΝΥΠΑΚΟΗ στον νεοφιλελευθερισμό

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας: Λέμε STOP στη Mall-υνση25.02.2018 - 11:00


Σας καλούμε την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου στις 11.00 το πρωί στο ΚΥΒΕ (Εθνάρχου Μακαρίου 1 & Κηφισού, Περιστέρι ) στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην κυβερνητική απόφαση για την κατασκευή mall, ταφόπλακα στις περιοχές μας
Λέμε ΟΧΙ στην  κατασκευή mall στο οικόπεδο «Μουζάκη», Κηφισού & Λένορμαν, από την Artume-Black Rock. Στην πολυεθνική που έβαλε στόχο να εκμεταλλευτεί τη φήμη και την ιστορικότητα του αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνα για να χτίσει τερατούργημα «εμπορικό-ψυχαγωγικό-πολιτιστικό» κέντρο 45.000 τ.μ και να αφαιμάξει τις τοπικές αγορές στη Δυτική Αθήνα.
Λέμε ΟΧΙ στα σχέδια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που συνεχίζει επάξια την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ, παραδίδοντας τον αρχαιολογικό χώρο του Πλάτωνα στο βωμό των κερδών μιας πολυεθνικής σε βάρος των κοινών δημόσιων αγαθών για τους πολίτες της Αθήνας.
Απαιτούμε την πραγματική αναβάθμιση της Ακαδημίας Πλάτωνα, με επίκεντρο τον Αρχαιολογικό χώρο ως χώρο ελεύθερο, δημόσιο ανοιχτό για όλους τους πολίτες και όχι για τα κέρδη της πολυεθνικής.
Σας καλούμε  
την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου στις 11.00 το πρωί στο ΚΥΒΕ (Εθνάρχου Μακαρίου 1 & Κηφισού, Περιστέρι ) στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην κυβερνητική απόφαση για την κατασκευή mall, ταφόπλακα στις περιοχές μας
Το Συντονιστικό για την αναβάθμιση της Ακαδημίας Πλάτωνα –ενάντια στο mall
Mail επικοινωνίας: mata.pap@gmail.com


~~~~~~~~~~~~~
Με την υπογραφή του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη του προεδρικού διατάγµατος που καθορίζει τους όρους δόµησης τεσσάρων οικοδοµικών τετραγώνων στην περιοχή της Ακαδηµίας Πλάτωνα, ανοίγει ο δρόµος για την κατασκευή του Mall δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδηµίας.

Επι­πλέ­ον, υπο­γρά­φη­κε «µνη­µό­νιο συ­νερ­γα­σί­ας» ανά­µε­σα στο ΥΠΕΝ και την ιδιο­κτή­τρια εται­ρεία Artume, θυ­γα­τρι­κή της BlackRock, στο οποίο «προσ­διο­ρί­ζε­ται πλαί­σιο ενερ­γειών για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση ανα­γκών δη­µο­σί­ου συ­µφέ­ρο­ντος». Για την υλο­ποί­η­ση αυτών των ενερ­γειών και την κα­τάρ­τι­ση ακρι­βούς χρο­νο­δια­γρά­µµα­τος υπεύ­θυ­νοι είναι τώρα η εται­ρεία, το ΥΠΕΝ και οι εµπλε­κό­µε­νοι Δήµοι.

Πρό­κει­ται για την τε­λι­κή ικα­νο­ποί­η­ση των αι­τη­µά­των της εται­ρεί­ας στο ακέ­ραιο, µια δια­δι­κα­σία που ξε­κί­νη­σε µε την αγορά του οι­κο­πέ­δου πριν από δέκα χρό­νια, στη διάρ­κεια της οποί­ας όλες οι κυ­βερ­νή­σεις άλ­λα­ζαν νό­µους και δια­τά­ξεις, ώστε να αντα­πο­κρί­νο­νται στις απαι­τή­σεις της. Έτσι µετά τις κυ­βερ­νή­σεις Πα­παν­δρέ­ου και Σα­µα­ρά, και η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ υπα­κού­ει κατά γρά­µµα τις απαι­τή­σεις της εται­ρεί­ας, πα­ρό­τι ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ως αντι­πο­λί­τευ­ση κα­τήγ­γει­λε την κα­τα­στρα­τή­γη­ση της νο­µι­µό­τη­τας και ήταν αντί­θε­τος µε την ανέ­γερ­ση Mall δίπλα στον αρ­χαιο­λο­γι­κό χώρο, µε πολλά στε­λέ­χη του να πρω­το­στα­τούν στους αγώ­νες ενά­ντια στο Mall.
Μας πα­ρου­σιά­ζουν µά­λι­στα το «µνη­µό­νιο συ­νερ­γα­σί­ας» ως κάτι θε­τι­κό, που θα οδη­γή­σει στην «ανά­πλα­ση και ανα­βά­θµι­ση της ευ­ρύ­τε­ρης πε­ριο­χής». Μέσα στα αντα­πο­δο­τι­κά οφέλη που η Artume δε­σµεύ­ε­ται να υλο­ποι­ή­σει, είναι η δη­µιουρ­γία ζώνης πρα­σί­νου γύρω από τον αρ­χαιο­λο­γι­κό χώρο, η οποία θα λει­τουρ­γεί ως χώρος «ανά­πτυ­ξης ήπιων υπαί­θριων αθλη­τι­κών δρα­στη­ριο­τή­των και υπαί­θριων δρα­στη­ριο­τή­των ανα­ψυ­χής» και θα επι­τευ­χθεί µέσω της εξα­γο­ράς από την εται­ρεία ακί­νη­της πε­ριου­σί­ας όπου η Artume θα ανα­λά­βει τη συ­ντή­ρη­ση και τη λει­τουρ­γία του. Είναι σαφές ότι πρό­θε­ση της Artume είναι να εκµε­ταλ­λευ­τεί τον αρ­χαιο­λο­γι­κό χώρο που θα πε­ρά­σει στον έλεγ­χό της. Και φυ­σι­κά αυτό δεν έχου­µε καµία αυ­τα­πά­τη ότι θα γίνει «προς όφε­λος των δη­µο­τών», όπως ισχυ­ρί­ζο­νται στο µνη­µό­νιο, αλλά µε µο­να­δι­κό σκοπό το κέρ­δος τους. Όσο για τις θέ­σεις ερ­γα­σί­ας που υπό­σχο­νται, γνω­ρί­ζου­µε πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι συν­θή­κες ερ­γα­σί­ας σε αυτές τις πο­λυ­ε­θνι­κές. Για µε­ρι­κές κα­κο­πλη­ρω­µέ­νες θέ­σεις µε απλή­ρω­τες υπε­ρω­ρί­ες, θα χα­θούν εκα­το­ντά­δες θέ­σεις στα µα­γα­ζιά που θα κλεί­σουν στην Ακα­δη­µία Πλά­τω­νος, στον Κο­λω­νό και στο Πε­ρι­στέ­ρι. Το µνη­µό­νιο συ­νερ­γα­σί­ας που υπέ­γρα­ψε ο Στα­θά­κης είναι πα­νο­µοιό­τυ­πο µε αυτό που είχε υπο­γρα­φεί ανά­µε­σα στην Artumeκαι το Δήµο Αθη­ναί­ων το 2012, µε το δή­µαρ­χο Κα­µί­νη να είναι κι αυτός υπέ­ρµα­χος της κα­τα­σκευ­ής του Mall.

Ωστό­σο τί­πο­τα δεν έχει τε­λειώ­σει. Ο αγώ­νας των κα­τοί­κων και των συλ­λο­γι­κο­τή­των της πε­ριο­χής έχει κα­θυ­στε­ρή­σει δέκα χρό­νια την υλο­ποί­η­ση των σχε­δί­ων τους. Μετά από δέκα χρό­νια αγώνα δεν σκο­πεύ­ου­µε να τα πα­ρα­τή­σου­µε τώρα και να τους χα­ρί­σου­µε τον αρ­χαιο­λο­γι­κό χώρο και το πάρκο που ανή­κουν στους δη­µό­τες. Συ­νε­χί­ζου­µε να διεκ­δι­κού­µε την ου­σια­στι­κή ανα­βά­θµι­ση της πε­ριο­χής και ανά­δει­ξη του αρ­χαιο­λο­γι­κού χώρου µε την κα­τα­σκευή του Μου­σεί­ου της Πό­λε­ως των Αθη­νών που έχει µεί­νει στα χαρ­τιά, µε την ενο­ποί­η­ση των αρ­χαιο­λο­γι­κών χώρων, και φυ­σι­κά µε τη δη­µιουρ­γία ζώνης πρα­σί­νου που να δη­µιουρ­γη­θεί από το Δήµο και να ανή­κει πρα­γµα­τι­κά στους δη­µό­τες.

Το Συ­ντο­νι­στι­κό ενά­ντια στο Mallκα­λεί σε σύ­σκε­ψη την Κυ­ρια­κή 28 Γε­νά­ρη στις 11 το πρωί στην «Περ­πε­ρού­να», Γα­στού­νης 8 και Πλά­τω­νος,Ακα­δη­µία Πλά­τω­νος, όπου θα συ­µµε­τέ­χουν φο­ρείς, συλ­λο­γι­κό­τη­τες και δη­µό­τες από το 4ο δια­µέ­ρι­σµα, το Πε­ρι­στέ­ρι και το Αι­γά­λεω, για να ορ­γα­νώ­σου­µε τα επό­µε­να βή­µα­τά µας. Εκεί θα προσ­διο­ρι­στούν και οι λε­πτο­µέ­ρειες µιας µε­γά­λης εκ­δή­λω­σης που προ­γρα­µµα­τί­ζε­ται να γίνει στο ΚΥΒΕ Πε­ρι­στε­ρί­ου, που θα πε­ρι­λα­µβά­νει συ­ζή­τη­ση και συ­νέ­ντευ­ξη τύπου. Η συ­ντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των κα­τοί­κων είναι αντί­θε­τη στη δη­µιουρ­γία του Mall, και όλοι µαζί µπο­ρού­µε να το απο­τρέ­ψου­µε.

___________
*Η Έφη Γα­ρί­δη είναι Κοι­νο­τι­κή Σύ­µβου­λος 4ης ΔΚ Αθή­νας
*Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από την Ερ­γα­τι­κή Αρι­στε­ρά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου